A homepage section

Đây là một ví dụ về một phần trang chủ. Phần trang chủ có thể là bất kỳ trang nào khác ngoài trang chủ, bao gồm trang hiển thị các bài đăng bài viết mới nhất của bạn.